آخرین بروز رسانی : 9 مهـــر 1391

 

درباره استاد

زندگی نامه

سوابق تحقیقاتی

سوابق اجرایی

تألیفات

مقالات

پایان‌نامه‌ها

افتخارات و جوایز علمی

آلبوم تصاویر

ارتباط با استاد

لینک دانشگاه ها

 دانشگاه تهران

 پرديس قم دانشگاه تهران

آمار سايت

 

آمار بازدید از سايت

رتبه علمى : استاد

سال اخذ مدرک : 1374

از دانشگاه : دانشگاه تربیت مدرس تهران

رشته تحصیلی و گرایش آن : دکترای مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانى

Email : matin@ut.ac.ir


سوابق اجرایی :

 1. رئیس پردیس قم دانشگاه تهران

 2. معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس قم

 3. سردبیر مجله فرهنگ مدیریت پردیس قم

 4. معاون گروه مدیریت پردیس قم

 5. نماینده پردیس قم در کمسیون تخصصی علوم انسانی هیئت ممیزه دانشگاه تهران

 6. عضو کمیته جذب و استخدام دانشکده مدیریت

 7. عضو کار گروه تحول اداری استان

 8. مدیرگروه مدیریت پردیس قم

 9. مسوول کار گروه ارزیابی دانشگاه های علمی- کاربردی استان قم

سوابق تحقیقاتى :

 1. شناسایى الگوهاى رفتارى سازمانهاى یادگیرنده و مقایسه آن با سیستمهاى اجرایى کشور، مجرى

 2. موانع توسعه سازمان یادگیرنده در سازمانهای اجرایی استان، مجرى

 3. بررسی ارتباط بین رفتار سیاسی در سازمان و عملکرد، مجرى

 4. بررسی کارایی کارکنان شرکتی، مجرى

 5. چندین طرح در صنایع و معدن و غیره، مجرى

 6. شناسایی شایستگی مدیران فرهنگی در سازمان‌های فرهنگی کشور، مجری

 7. و ناظر طرح های تحقیقاتی سال 1384 و 1385 و 1386 استان قم

سوابق فعالیتهاى آموزشى :

 1. تدریس در دانشكده مدیریت دانشگاه تهران

 2. تدریس در دانشكده مدیریت دانشگاه مفید

 3. تدریس در مراكز آموزش مدیریت دولتی استان قم، استان یزد

 4. تدریس در موسسه پژوهشی و آموزشی امام خمینی

 5. تئوریهاى مدیریت، موسسات آموزشى

 6. مدیریت رفتار سازمانى پیشرفته، پردیس قم و ...

 7. مدیریت منابع انسانى پیشرفته، پردیس قم و ...

 8. تحلیل رفتاری در سازمان های اداری، پردیس قم و ...

 9. بررسی مسائل نیروی انسانی، پردیس قم و ...

 10. سمینار در مسائل نیروى انسانى، پردیس قم و ...

 11. مباحث ویژه در مدیریت، پردیس قم و ...

 12. مبانى سازمان و مدیریت، پردیس قم و ...

تألیف یا ترجمه کتاب :

 1. زبان شادی و نشاط در محیط کار و زندگی، 1390

 2. زبان تخصصی مدیریت، انتشارات سپهر آذین، 1388

 3. مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، انتشارات آگاه، 1388

 4. نظام پیشنهادها در سازمان از نظریه تا کاربرد، انتشارات دانشگاه تهران، 1387

 5. مبانی مدیریت و فرهنگ سازی، انتشارات روح، 1382

 6. مدیریت منابع انسانى، دفتر تبلیغات اسلامى، 1379

 7. مبانى سازمان و مدیریت - رویکرد اقتضائى، انتشارات دانشگاه تهران، 1378

تألیف یا ترجمه مقاله :

 1. رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، 1391

 2. بررسی تأثیر شخصیت بر شادی در میان دانشجویان، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال دوم، شماره 1، بهار 1391

 3. سکوت سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها، فصلنامه علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران، شماره 21، بهار 1390

 4. رابطه بین معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان، پذیری در دو ماهنامه ی علمی- پژوهشی دانشور، 1390

 5. روابط نهادینه سازی فرهنگ اخلاقی با کیفیت زندگی کاری، فصلنامه علمی پژوهشی اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره2، تابستان90

 6. پیچیدگی های فرهنگ و گونه شناسی مطالعات آن در آموزش عالی: چارچوبی فرانظری و مفهومی، فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، سال سوم، شماره دهم و یازدهم، تابستان و پاییز 90

 7. بررسی رابطه بین گرایش استراتژیک شرکت با عملکرد سازمانی با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن، پذیرش توسط نشریه مقاله تخصصی مدیریت بازرگانی

 8. تبیین شاخص های مهارتهای ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور، 1389.

 9. نقش مؤلفه های فرهنگ سازمانی در اعتمادسازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب و اعتماد، فصلنامه علمی پژوهشی علوم مدیریت ایران، شماره 15، 1389.

 10. ارائه مدل جامع برای عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت ملی نفت ایران، نشریه علمی پژوهشی مدیریت دولتی، 1389

 11. طراحی و تبیین مدل تولید و تسهیم دانش در دانشگاه، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت در دانشگاه اسلامی، شماره4، 1388

 12. بررسی رابطه بین میزان مشارکت کارکنان درتصمیم های سازمانی و توانمند سازی آنان درشرکت مخابرات استان مازندران، مجله علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت شماره 19، 1388

 13. بررسی نگرش جانبازان نسبت به خدمات ارائه شده بر حسب درصد معلولیت و نیازمندی، نشریه علمی پژوهشی طب جانباز، سال دوم، شماره6، 1388

 14. کارایی کارکنان بخش دولتی در مقایسه با بخش غیر دولتی : مطالعه موردی دانشگاه تهران، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور، تیرماه 1388.

 15. نقش دانشگاه در ایجاد عوامل مؤثر بر شادی ، نشریه فرهنگ در دانشگاه اسلامی، سال سیزدهم، شماره2، تابستان1388

 16. شناسایی مؤلفه های نشاط در محیط کار و سنجش وضعیت این مؤلفه ها در سازمان ها، مجله علمی پژوهشی مدیریت دولتی، دوره اول، شماره 2، بهار و تابستان 1388

 17. نقش دانشگاه در توسعه رفتار شهروندی سازمانی، مجله علمی پژوهشی مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال سیزدهم، شماره 1، بهار 88.

 18. ارائه یک چارچوب کمی تعدیل شده جهت ارزیابی هوش سازمانی مجله علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت شماره 18، 1387

 19. هویت دانشجویی، مجله علمی پژوهشی دانشگاه اسلامی، 1386.

 20. بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت و توانمندسازی کارکنان (در سازمان جهاد کشاورزی استان قم)، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 16، 1386

 21. دانشگاه و هویت دانشجویی، فصلنامه علمی، ترویجی دانشگاه اسلامی، سال یازدهم، شماره سوم، پاییز 1386

 22. شناخت عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 12، بهار 1385

 23. ارتباط بین سبک رهبری مربیان فوتبال با میزان تحلیل رفتگی بازیکنان و ارائه الگو، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 10، 1384

 24. ارتباط بین سبک های رهبری مربیان فوتبال با میزان تعهد کارکنان، نشریه علمی پژوهشی علوم حرکتی و ورزش، شماره 5، 1384.

 25. طراحی مدل برنامه ریزی نیروی انسانی برای بیمارستانهای آموزشی مورد مطالعه، بیمارستانهای آموزشی شهر اهواز، مجله علمی پژوهشی دانشور، سال دوازدهم، شماره 11، تیر 1384

 26. اعتمادسازى درون سازمانى و بررسی وضعیت موجود سازمان های اجرایی کشور، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 7، 1383

 27. بررسی و مقایسه میزان یادگیری سازمانی مدارس دولتی و غیر انتفاعی شهر قم، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت شماره 3، 1382

 28. شاخص های رفتاری توکل و تاثیر آن بر عوامل بازدارنده رفتاری، نشریه علمی پژوهشی فرهنگ مدیریت، شماره 4، اسفند 1382.

 29. شناسایی ویژگی ها و چگونگی سنجش ظرفیت یادگیری در شرکتها، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت شماره 1، 1382

 30. توكل در تصمیم گیری، مجله علمی پژوهشی مجتمع آموزش عالی قم، شماره 4، 1382

 31. مؤلفه های سازمان یادگیرنده، مجله علمی ترویجی مجتمع آموزش عالی قم، شماره 2، 1382

 32. رفتار سیاسى و نقش آن در سازمان و مدیریت، مجله علمی ترویجی فرهنگ مدیریت، شماره 5، 1381

 33. شیوه های نوین در مدیریت رفتار سازمانی، مجله علمی ترویجی مجتمع آموزش عالی قم، شماره 3، پاییز 1378

 34. روشهای تغییر فرهنگ سازمانی، مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت، شماره 46، پائیز 1378

 35. تبیین الگوی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی در محیط کار و اثر آن بر رضایت تیمی، فرهنگ مدیریت، شماره اول، 1378

 36. خلاقیت و نوآوری، مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت، شماره 24، بهار 1373

 37. فرهنگ و عملکرد سازمان، مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت، شماره 23، زمستان 1372

 38. برنامه ریزی استراتژیک برای منابع استراتژیک، مجله علمی پژوهشی دانش مدیریت، شماره 17، تابستان 1371

 39. Providing a model to execute knowledge management in Bushehr natural gas compant, Elixir Human Res, Mgmt, 48, 2012

 40. Evaluating the readiness of bushehr natural gas company to execute knoeledge management, Elixir Human Res, Mgmt, 48, 2012

 41. An Investigation into the Relation between Personality Traits and Happiness at Work. A Case Study of Qom Province Post Bank, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, Vol 2, Issue 2, 2012

 42. Devising Academic Principals Competencies Model by Concept Mapping Method, Journal of Basic Applied Scientific Research, 2012

 43. The application of fuzzy TOPSIS Approach to personel selection for padir companany, Iran, Journal of management research, 2011

 44. Do demographic variables moderate the relationship between job burnout and its consequences,China-USA Business Review, 2011

 45. Relationship between Interpersonal communication skill and organizational commitment, European Journal of social sciences, volume13, Number3 (2010)

 46. Application of qualitative research in management, Iranian journal management studies, ISSN: 2008-7055, vol3,No.3, January, 2010

 47. Deisigning and clarifying knowledge sharing model in administrative egencies to improve the performance, European Journal of economics, 2010

 48. Efficiency evaluation of qom public and private hospital using data envelopment analysis, Eurojornals, 2010

 49. A examination of the relation between empoverment and organizational commitment, Acodemic leadership, volume 8, Feb3,2010

 50. A comprehensive model for identifying factors impacting on development of organizational citizenship behavior, African journal of business management, Vol.4(10), pp.1932-1945, August 2010

 51. Comparing Transformational Leadership in Successful and Unsuccessful Companies, African journal of business management, Vol.3(7), pp.272-280, july 2009

 52. Achievement and Satisfaction in a Computer-Assisted versus a Traditional Lecturing of an Introductory Statistics Course, Australian journal and basic applied science, 3(3): 1875, 1878, 2009

 53. Study of the relation between employees participation in organizational decision making and empowerment, Iranian journal of management studies (IJMS), Vol.2, June 2009

 54. Designing a competent organizational culture model for customer oriented companies, African journal of business management, Vol.3(7), pp.281-293, July 2009

 55. The study on the relationship between management and organizational learning in Rah-Shahr international corporation, International business management3(4): 69-74, 2009

 56. Studying status of organizational Intelligence in selected public office of Qom, European journal of Social Science, vol14, Issue4

 57. Pathology of structure and organization (administrator organization) of cadastre plan from technological perspective, European Journal of Economics, Finance and Administrative, 2009

 58. The relationship between the undergraduate education system and postgraduate achievement in statistics, International Congress of Educational Research, may2009

 59. Examine and comparing the learning rate in public and non-profit schools of Qom city, Perspective on HR and IT management, New Delhi, 2007

 60. Identifying the barriers of developing organizational learning in administrative organizations, Iranian Journals of Management Studies (IJMS), Qom Campus of University of Tehran, Iran, Vol.1, No.1, winter 2007

 61. Study of Iranian Coache's Leadership Styles and Burnout of Soccer Players, FISU Conference, 2007, Thailand

 62. Comparing Organizational Learning Rates in Public and Non-Profit Schools in Qom Province of Iran, Journal of Applied Quantitative Methods. 2(4), 2007

 63. Relationship between leadership styles of coaches and commitment of soccer players and submission of model, International Sports Science Conference 2006, 19-20 December 2006, Putrajaya, Malaysia

 64. The Strategies of Conflict Resolving, Zarei Matin, H. International ARCA-Net Conference, Qom Campus, 2006

عضویت در شوراهای علمی و فرهنگی

 1. عضو شورای تحول اداری استان قم از سال 78 تا 85

 2. عضو شورای تحقیقات آموزشی و پژوهشی استان قم از سال 1378 تاكنون

 3. عضو شورای فرهنگ عمومی استان قم از سال 84 تا 85

 4. عضو هیئت تحریریه مجله دانشگاه اسلامی از سال 1385 تاكنون

 5. عضو هیأت تحریریه مجله فرهنگ مدیریت

راهنمایی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری:

 1. بررسی بهای تمام شده فرش و ارائه راهکار برای کاهش آن، الهام رباط جزنی

 2. بررسی عوامل موثر بر توسعه صادرات محصول سوهان استان قم، علی احمد روشنایی

 3. شناسایی عوامل موثر بر صادرات کفش ماشینی استان قم، رضا آقازیارتی

 4. آسیب شناسی بهره وری نیروی انسانی در صنایع کوچک و متوسط استان قم، جواد شیدایی

 5. بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و هوش سازمانی در ادارات دولتی منتخب استان قم، حسن نوری

 6. تدوین نظامی ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر انزلی، سیده لعیا مرتضوی

 7. طراحی و اعتبار بخشی مدل ارزشهای کاری(work values )کارکنان بخش آموزش سازمانهای دولتی ایران، محمد صادق حسن زاده

 8. بررسی و ارائه مدلی برای عومل موثر بر وفاداری مشتریان در نظام بانکداری، محسن نوروزی

 9. بررسی میزان ریسک پذیری مدیران وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تصمیم‌گیری‌های سازمانی، زهرا یزدی زاده

 10. بررسی رابطه بین معنویت در محیط کار و تعهد کارکنان، افسانه حقیقی

 11. شناخت و اندازه گیری عوامل موثر بر توانمند سازی کارکنان شرکت بیمه دانا، عذرا عزآّبادی

 12. بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با شایسته گزینی در سازمانهای دولتی ایران، فهیمه غفرانی

 13. شناسایی عوامل موثر بر ارتقاء سازمانی پالایشگاه گاز سرخون و قشم در بعد منابع انسانی، ساره صحرائیان

 14. بررسی میزان تحلیل رفتگی شغلی کارکنان و ارتباط آن با ویژگیهای شخصیتی، ثریا افتخاری

 15. بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی، حوریه جهانی

 16. بررسی هماهنگی استراتژیهای کسب و کار و استراتژی منابع انسانی در شرکت صا ایران، داود غضنفری

 17. بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و شادی در محیط کار در سازمانهای منتخب، مرضیه علی عسگری

 18. بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر سکوت سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان، رضا رضازاده

 19. عوامل موثر بر اثر بخشی شرکت تک ستاره چشم پارس با رویکرد کسب رضایت ذینفعها، بهاره طهمورث زاده

 20. عوامل موثر در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتریCRM در شرکتهای بیمه( مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران، سید محمد رحمتی

 21. بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعهد فردی کارکنان در شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران)، اکبر مسجودی

 22. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تحلیل رفتگی در شرکت مهندسین مشاورطوس آب، محمد سیدی خبازی طوسی

 23. طراحی و توسعه مدل مناسب تسهیم دانش در راستای بهبود استراتژیک عملکرد در دستگاههای اجرایی، یوسف پاشازاده

 24. رابطه فرهنگ سازمانی با مدیریت دانش، عبدالغنی رستگار

 25. بررسی رابطه بین توانمندی و تحلیل رفتگی، مریم بشری خاوه

 26. بررسی ارتباط بین رضایت کارکنان و رضایت مشترکان شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران در شهر کرج، نادر ثناگو

 27. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی، حامد عرب

 28. شناسایی تکنیک های مرتبط با تولید و انتقال دانش(مدیریت دانش) و مقایسه آن با وضعیت موجود سازمانهای اجرایی، سیده عالیه مرتضوی

 29. شناسایی ارتباط بین سبک رهبری و هوش سازمانی، علی حمیدی زاده

 30. منیره ایمانی،شناسایی و بررسی درجه تاثیر عوامل فشارهای روانی در بین خانواده‌های جانباز 70% به بالا و ارائه راهکارهای مقابله باآن(استان قم)، منیره ایمانی

 31. شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد، راهنما، علی فرجامی، 1386.

 32. نگرش کارکنان نسبت به مهارت های ارتباطی مدیران و رابطه آن با تعهد سازمانی کارکنان، راهنما، فاطمه حاج کریمی، 1388.

 33. بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و توانمندی، راهنما، بهروز ریگی، 1388.

 34. بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی، راهنما، عبدالغنی رستگار، 1388.

 35. شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه رفتار شهروندی سازمانی و ارائه الگوی (مطالعه موردی شرکت ملی نفت ایران، رساله دکتری، راهنما، فریدون احمدی، 1388.

 36. بررسی رابطه بین سبک رهبری و هوش سازمانی در ادارات دولتی منتخب شهر قم، استادراهنما، علی حمیدی زاده ابرقویی

 37. بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروندی در سازمانهای دولتی استان چهارمهال و بختیاری، راهنما، مهدی صفیان بلداجی

 38. شناسایی و سنجش مؤلفه های معنویت در سازمانهای اجرایی استان قم، راهنما، زینب اسماعیلی

 39. عوامل مؤثر در حفظ پایداری منابع انسانی (مطالعه موردی پالایشگاه نفت بندرعباس)، راهنما، عبدالعظیم ملایی

 40. بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمان، راهنما، بهروز عباسیان

 41. آسیب شناسی عوامل تأثیر گذار بر بهره وری کارکنان دستگاه های اجرایی مرتبط با بخش صنعت و معدن استان قم، راهنما، سمانه سادات موسوی

 42. شناسایی و بررسی درجه تأثیر عوامل فشارهای روانی در بین خانواده های جانباز 70% به بالا و ارائه راهکارهای مقابله با آن (استان قم)، راهنما، منیره ایمانی

 43. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه ظرفیت یادگیری در سازمان، راهنما، وحید وزیری راد

 44. تبیین مؤلفه های تفکر استراتژیک و بررسی آن در سازمانهای دولتی، راهنما، علی محمد احد طجری

 45. بررسی رابطه ی بین آموزشهای ضمن خدمت و عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی (مطالعه موردی در شرکت گاز استان قم)، راهنما، منیره مصطفوی پور

 46. طراحی مدل فرهنگ سازمانی شایسته در شرکتهای مشتری محور، راهنما، فائزه حیدری

 47. آسیب شناسی تسهیم دانش در یکی از شرکتهای خودروسازی، استاد راهنما، سیده عالیه مرتضوی

 48. بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و اثربخشی رهبری، استاد راهنما، سیده حدیث صالحی امیری

 49. بررسی رابطه بین آموزشهای ضمن خدمت با توانمند سازی کارکنان، زینب صنعتی، 1386

 50. شناسایی مولفه های رهبری تحول آفرین و رابطه آن با عملکرد سازمانی، علی فرجامی، 1386

 51. بررسی و تحلیل رابطه بین حوزه کارکنان در مدل EFQM در شرکت هایی که در سطح ملی اقدام به پیاده سازی مدل نموده اند (از نظر ارزیابان)، فرزاد نظری، 1385

 52. بررسی میزان اثربخشی طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری در شرکت عملیات اکتشاف نفت، فروزان رضایی، 1385

 53. رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان، سعید یوسف زاده، 1385

 54. شناسایی رفتار شهروندی سازمانی مدیران و ارتباط آن با عملکرد در سازمانهای استان فم، ناصر توره، 1385

 55. شناسایی عوامل موثر بر شکل گیری دیدگاه X و Y مدیران، مهدی زین العابدین، 1384

 56. شناسایی عوامل موثر بر اعتمادسازی بین کارکنان و مدیران، حسن حسن زاده، 1384

 57. بررسی موانع ارتباطات در سازمان راه آهن از دیدگاه مدیران و کارکنان، منیژه فلاحتی، 1382

 58. بررسی ارتباط ساختار (ارگانیک و مکانیک) با تعهد سازمانی کارکنان شرکت قطارهای مسافربری رجاء، رحیم فرضی پور، 1383

 59. بررسی موانع ایجاد نظام مدیریت مشارکتی در صنعت استان قم، عبدالعظیم محمد علی پور، 1382

 60. بررسی عوامل موثر بر مشارکت کارکنان در نظام مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات و ارائه الگوی مناسب شرکت مخابرات در استان قم، رضا حبیب نیا، 1383

 61. بررسی و مقایسه نظام جبران خدمات مالی و غیر مالی بر جذب و حفظ نیروی متخصص شهرداری اصفهان، عفت پیوند زنی، 1381

 62. بررسی تأثیر دوره های آموزشی بر عملکرد کارکنان صنعت پلاستیک قم، مجید مرادی، 1381

 63. بررسی رابطه میان میزان برون گرایی - درون گرایی و نگرش کارکنان، کارشناسى ارشد، 1379

 64. بررسی میزان اثربخشی سبک رهبری مدیران، کارشناسى ارشد، 1379

 65. بررسی موانع ارتباطات از دیدگاه مدیران و کارکنان، کارشناسى ارشد، 1382

 66. بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان در نظام پیشنهادات، کارشناسى ارشد، 1382

 67. بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان، کارشناسى ارشد، 1383

 68. بررسى نقش توکل در تصمیم گیرى، کارشناسى ارشد، 1377

 69. بررسى فرایند ارزشیابى در بیمارستان ولى عصر تویسرکان، کارشناسى ارشد، 1378

 70. بررسى شیوه هاى انتصاب مدیران مدارس و ارتباط آنها با کارائى، کارشناسى ارشد، 1378

 71. بررسى عوامل موثر بر رضایت شغلى بین کارکنان مجتمع و دانشگاه مفید، کارشناسى ارشد، 1379

 72.  بررسى تأثیر فرهنگ سازمانى بر شیوه مدیریت تعارض، کارشناسى ارشد، 1378

 73. بررسى تأثیر فرهنگ سازمانى بر تعهد سازمانى کارکنان، کارشناسى ارشد، 1377

 74. بررسى عوامل موثر در ترک خدمت کارکنان، کارشناسى ارشد، 1377

 75. و راهنمایی بیش از 100 پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری دیگر تحت عناوین مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی در دانشگاه های مختلف

آشنایی با زبانهاى : انگلیسى

سایر فعالیت ها:

 1. سردبیر مجله فرهنگ مدیریت به مدت سه سال

 2. عضو هیأت تحرییه فصلنامه فرهنگ مدیریت

 3. سردبیر مجله Iranian Journal Management Studies به مدت سه سال

 4. سردبیر مجله مدیریت دانشگاه اسلامی

 5. داوری بیش از 40 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد

 6. داوری مقالات فصلنامه فرهنگ مدیریت و دانشگاه اسلامی

 7. طراح سوالات آزمون دکتری مدیریت در پردیس قم

 8. طراح سوالات آزمون دکتری مدیریت در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 9. طراح سوالات آزمون کارشناسی ارشد مدیریت

 10. داوری بیش از 100 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد ودکتری

 11. عضو هیأت تحریریه مجله مدیریت در دانشگاه اسلامی

 12. عضو هیأت تحریریه مجله فرهنگ در دانشگاه اسلامی

 13. عضو هیأت تحریریه مجله معرفت در دانشگاه اسلامی


پرسش و پاسخ

نام :     

Email : 

متن سئوال:

 

   

Copyright http://www.zareimatin.ir  (2011 - 2012). All rights reserved. Designed by: H & R.